Print this หน้า

บุคลากร

PostHeaderIcon บุคลากรสำนักสหกิจศึกษา
2

คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.มรกต พุทธกาล ผู้ช่วยคณบดี ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา หัวหน้าภาควิชาเคมี ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ดร.อารณี  โชติโก หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์คงเทพ บุญมี หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์          

View page »

PostHeaderIcon

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา นางสาววราทิพย์ ตาสาย เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา นางอิสมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

View page »

DSC_0467

คณะกรรมการประจำภาควิชา/สาขา

คณะกรรมการประจำสาขา/ภาควิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์  อาจารย์สมนึก ศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ : 02-549-4139 นางวารุณี คำภีระ โทรศัพท์ : 02-549-4137-8 ภาควิชาเคมี ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ โทรศัพท์ : 02-549-3535 นางสาวตรีดาว ใยเทศ โทรศัพท์ : 02-549-4186 สาขาวิชาชีววิทยา ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02-549-4180 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณเกิด โทรศัพท์ : 086-540-4368 , 02-549-4152 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายปริญญา จันทร์แสงรัตน์ โทรศัพท์ : 02-549-4197 นางสาวชบา กาศเจริญ โทรศัพท์ : 02-549-4162 สาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ โทรศัพท์ : 02-549-4192 นางสวรรยา สีหะราช …

View page »

ใส่ความเห็น