บุคลากร

PostHeaderIcon บุคลากรสำนักสหกิจศึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ …

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธก …

คณะกรรมการประจำภาควิชา/สาขา

คณะกรรมการประจำสาขา/ภาควิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์  อาจารย์ …

ใส่ความเห็น