ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มอื่นๆ

ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มอื่นๆ

รายการ
01.สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับสถานประกอบการ
02.มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา
03.การพัฒนาแนวทาง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
06.คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษา ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
07.รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
08.คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา
09.คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่
10.คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์ประสานงาน
12.แบบฟอร์มรายชื่อบุคคลากรผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษาของสาขาวิชา
13.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556
14.เอกสารรายงานและงานนำเสนอกลุ่ม อบรมคณานิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3
15.แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลผู้ประสานงานสหกิจศึกษา ตุลาคม 2556 – PDF …New…
16.แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลผู้ประสานงานสหกิจศึกษา ตุลาคม 2556 – Excel ..New..
17. แบบฟอร์มสำหรับโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขัน-สหกิจศึกษา – new
18.ตัวอย่างแบบฟอร์มรายชื่อสถานประกอบการ
19.แบบฟอร์มรายชื่อสถานประกอบการ
20.การส่งเสริมฯสหกิจ มทรธัญบุรี21 มีค57-อรสา ภาววิมล(สกอ)
21.ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557
22.รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการฯ 23-9-2557
23.ข้อมูลการดำเนินงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนบน
24.ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558
25 รายชื่ออาจารย์สังกัด มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา