ผลงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1.ประเถทโครงงานวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
2.ประเททนวัตกรรม
3.ประเภทนานาชาติ