ผลงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสถิติประยุกต์