ผลงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์