ตัวอย่างการทำรูปเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวอย่างการทำรูปเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.โรงงาน
2.งานประจำ