เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

PostHeaderIcon สหกิจศึกษาอะไร

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นกระบวนการที่จัดให้มีการผสมผสานระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยกำหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริง ของการทำงานและการเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านงานพัฒนาตนเอง เป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาออกไป ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ

PostHeaderIconหลักการและเหตุผล

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบที่เน้นการปฏิบัตงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน จริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริง ของการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์กรณ์ผู้ใช้บัณฑิตทำให้สถานศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา และสถานประกอบการก็ได้แรงงานนักศึกษาร่วมงานตลอดทั้งปี ดังนั้น นักศึกษาสหกิจจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่สาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

PostHeaderIcon วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรงความต้องการของสถานประกอบการ

2.เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทมยาลัยฯ กับสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต

3.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดและการบริหารงานหรือพบเห็นปัญหา ต่างๆที่แท้จริงของการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและสามารถคิดค้นวิธีแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักการปรับตัวเพื่อเข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ทั้งด้านบุคลลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ต่อบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายนอก

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.