ขั้นตอนดำเนินการ

PostHeaderIconกระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา

 1.การรับสมัครนักศึกษา   
การรับลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษานักศึกษาต้องกรอกข้อมูลและแจ้งยื่นแบบแจ้ง รายละเอียดการเข้าร่วมต่อสำนักสหกิจศึกษาประจำคณะ / วิทยาลัย ตามกำหนดการที่กำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละภาคการศึกษา

  2.การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
การลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) รายวิชาสหกิจศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ก่อสิ้นภาคการศึกษา (ดูกำหนดการในการปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนนั้นๆ) โดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาควิชา / สาขาวิชา ที่นักศึกษาสังกัดก่อน
การอบรมสัมมนาหรือลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อม (1 หน่วยกิจ) นักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน คณะ / วิทยาลัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องล่วง หน้าก่อนภาคการศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่ออกไปปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้ออบรมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กระบวนการสหกิจศึกษาและการสมัครงาน
– กระบวนการสหกิจศึกษา
– เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน
– เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ
2. การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงาน
– วัฒนธรรมองค์กร
– การพัฒนาบุคลากร
– จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. กฏหมายแรงงาน
– กฏหมายแรงงาน
– การประกันสังคม
4. มาตรฐานและอาชีวอานามัย
– กิจกรรม 5 ส.
– มาตรฐานอุตสาหกรรม
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
– การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
– เทคนิคการใช้งานเพื่อการเขียนรายงาน
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– การสืบค้นข้อมูล
7. การคิดเชิงวิเคราะห์
– ทักษะการวางแผน
– ทักษะการวิเคราห์
– ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ

3.การเลือกสมัครงานและการจับคู่ (Matching)
นักศึกษาสหกิจศึกษา สามารถสมัครงานได้ตามงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการซึ่งคณะ ฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาได้ดำเนินการสมัครงานโดยกรอกข้อมูลในใบสมัครเช่นเดียวกับ การสมัครงานเข้าทำงาน และส่งใบสมัครให้สำนักสหกิจศึกษาประจำคณะ / วิทยาลัย 4.การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ
สำนักสหกิจศึกษาประจำคณะ ฯ จะนำใบสมัครงานของนักศึกษาเสนอต่อสถานประกอบการเพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษา ไปปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรืออาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้ว ขอให้ตรวจสอบประกาศการสัมภาษณ์งานเป็นระยะๆ หลังจากนั้นสถานประกอบการจะส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้สำนักสหกิจศึกษา ประจำคณะ / วิทยาลัยทราบ โดยจะระบุลำดับการเลือกนักศึกษา

4.การจับเข้าคู่ (Matching) ระหว่างสถานประกอบการและนักศึกษา
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา จะนำผลการคัดเลือกนักศึกษาของสถานประกอบการ และลำดับความต้องการของนักศึกษามาจัดเข้าคู่กัน จึงจะประกาศผลการคัดเลือกให้นักศึกษาทราบ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อในประกาศผลการคัดเลือกให้รีบติดต่อ สำนักสหกิจศึกษาประจำคณะ ฯ โดยด่วน เพื่อจัดหาสถานประกอบการให้ใหม่โดยเร็วที่สุด โดยภายหลังการประกาศคัดเลือกแล้ว นักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงานตามกำหนดจะขอสละสิทธิ์การไปปฏิบัติงานไม่ ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นป่วยอย่างรุนแรง

5.ค่าตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ
ตามปกติ สถานประกอบการจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาในอัตราที่สถานประกอบการกำหนด อย่างไรก็ตามหน่วยงานราชการบางแห่งอาจได้ค่าตอบแทนที่ต่ำ ในกรณีที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานเสนองานให้แก่นักศึกษาโดยมีค่าตอบแทนต่ำ นั้น สำนักสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาประจำคณะ ฯ จะรับงานนั้นให้แก่นักศึกษาได้หรือไม่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ยอมรับงานให้แก่นักศึกษาโดยปรับตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
2. เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีเหตุผลอันควร เช่น สถานประกอบการตั้งอยู่ในภูมิลำเนา ของนักศึกษา หรือนักศึกษาสนใจลักษณะงานที่บริษัทเสนอ
3. ภาควิชา / สาขาวิชา เห็นชอบด้วย
กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้นักศึกษาถือว่าเป็นสวัสดิการ เพิ่มเติม หากนักศึกษาไม่สะดวกในเรื่องที่พักที่จัดให้ สามารถจัดหาที่พักเองได้ แต่จะนำมาเป็นข้ออ้างในการไม่ไปปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ กรณีที่สถานประกอบการช่วยจัดหาที่พักที่ปลอดภัยและเหมาะสม เช่น พักรวมกับบุคลากรของสถานประกอบการ พักละแวกที่พนักงานพักอยู่ และมีรถของสถานประกอบการเดินทางโดยสะดวก เป็นต้น

6.การปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการในวันที่กำหนดทั้งนี้ สำนักสหกิจศึกษาประจำคณะ / วิทยาลัย จะประสานงานให้สถานประกอบการทราบล่วงหน้า หากนักศึกษาต้องการเข้าปฏิบัติงานก่อนกำหนดหรือเกิดเหตุขัดข้องในระหว่าง เดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงตามกำหนดเวลา โปรดติดต่อแจ้งให้สถานประกอบการทราบด่วนที่สุด
เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ นักศึกษาจะมีพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) คอยให้การดูแลและชี้แนะนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟัง และให้ความเคารพพนักงานที่ปรึกษาเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.