Print this หน้า

ดาวน์โหลด

1   Link   ฟอร์มแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”
2   Link   กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” กลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
3   Link   ฟอร์มข้อมูลขอบคุณสถานประกอบการ
4   Link   ข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา RT55
5   Link   แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสหกิจศึกษา(ของ สกอ.)
6   Link   การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการจากการดำเนินงานสหกิจศึกษา
presentation
7   Link   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา
8   Link   วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
9   Link   คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา
10   Link   การพัฒนาแนวทาง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา Work-integrated
เป็นการจัดการศึกษที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกระบวนการพัฒนาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของต่างประเทศ
11   Link   ขั้นตอนการดำเนินงานระบบสหกิจศึกษา

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา Name แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ แบบสก ๐๑ แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา แบบสก ๐๒-แบบเสนองานสหกิจศึกษา แบบสก ๐๓-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา แบบสก ๐๔-ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ แบบสก ๐๕-แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบสก ๐๖-สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน แบบสก ๐๗-แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน แบบสก ๐๘-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบสก ๐๙-แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบสก ๑๐-แบบแจ้งการออกนิเทศ แบบสก ๑๒-แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบสก ๑๓-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (PDF File) แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (Word File) แบบสก ๑๕-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน แบบสก ๑๖-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ แบบสก ๑๗-แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (PDF File) แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ …

View page »

ใส่ความเห็น