Print this หน้า

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

แบบฟอร์ม Size Hits
แบบสก.1-16 Word 3.3 MiB 122
๐๑.แบบสก ๐๑ แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 221.5 KiB 603
๐๒.แบบสก ๐๒-แบบเสนองานสหกิจศึกษา 279.1 KiB 740
๐๓.แบบสก ๐๓-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 155.5 KiB 729
๐๔.แบบสก ๐๔-ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ 193.3 KiB 514
๐๕.แบบสก ๐๕-แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 150.7 KiB 450
๐๖.แบบสก ๐๖-สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน 133.6 KiB 413
๐๗.แบบสก ๐๗-แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน 200.0 KiB 485
๐๘.แบบสก ๐๘-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 202.2 KiB 443
๐๙.แบบสก ๐๙-แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 195.5 KiB 530
๑๐.แบบสก ๑๐-แบบแจ้งการออกนิเทศ 210.1 KiB 370
๑๑.แบบสก ๑๒-แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 112.7 KiB 383
๑๒.แบบสก ๑๓-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 362.8 KiB 560
๑๓.แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 312.7 KiB 554
๑๔.แบบสก ๑๕-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน 205.9 KiB 502
๑๕.แบบสก ๑๖-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ 197.8 KiB 384

 

ใส่ความเห็น