โครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 /2555

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและการแก้ปัญหาในสถานประกอบการ ในโครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปี-การศึกษาที่ 1 /2555  โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ เพ็ญราชา ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กิฟฟาเรีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด  ณ  ห้องประชุม SC1409 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2555
[nggallery id=10]

โครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 /2555

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “จดหมายสมัครงานการสัมภาษณ์งานอาชีพ”  ของโครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ผล คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง SC1409 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555
[nggallery id=9]

รายชื่อสถานประกอบการนักศึกษาสหกิจศึกษา1/2555 สาขาวิชาชีววิทยา

ลำดับ ชื่อ – สกุล สถานประกอบการที่เลือก รายงานผล
รับ ไม่รับ
1 น.ส. ณัฐวดี  นุ่นเหว่า บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
2 น.ส.วัชราภรณ์  แสงสว่าง บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
3 น.ส. จริยา  อุบลรัตน์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถ.พหลโยธิน
4 น.ส. สุพัฒตรา  กุระคำแสง กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถ.พหลโยธิน
5 น.ส. ยุวดี  สดใส บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
6 น.ส นภาพร  เครื่องสาย โรงงานอาหารสำเร็จรูปใส้กรอก(สระบุรี)
7 น.ส. ขวัญจันทร์  ทามาศ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
8 น.ส นันทนา โพธิ์แสง โรงงานแปรรูปเนื้อไก่(สระบุรี)
9 น.ส. เสาวลักษณ์ นักใจธรรม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 – 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556  เข้ารับฟังบรรยายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “ประสบการณ์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา” จากนางสาวสุดารัตน์ ชมรุ่ง  ศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา  ณ ห้อง SC 1409 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2555  Continue reading

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 – 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556  เข้ารับฟังบรรยายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม”  โดยนายวิรัช  โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้อง SC1409 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2555 Continue reading

คณบดีมอบเกียรติบัตรสหกิจศึกษา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รางวัลในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-วิทยาศาสตร์ดีเด่น และการประกวดงานประจำ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[nggallery id=6]

ภาพโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555 รุ่นที่ 4 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00น. ถึงเวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทร.ธัญบุรี
Continue reading

วว.จัดงาน “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 ปี วว.” 24-26 พฤษภาคมนี้ ณ เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คลองห้า ปทุมธานี   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดงาน “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 ปี วว. เผชิญน้ำท่วมอย่างฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  เชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนา สนองแนวพระราชดำริ โครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตื่นตากับเทคโนโลยีเผชิญน้ำท่วม นวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรมและสังคม เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่รอบตัว  เลือกชมเลือกซื้อสุดยอดผลิตภัณฑ์ วว. และสินค้าโอท็อปในราคาพิเศษ  พร้อมกิจกรรมอบรมวิชาชีพฟรี! 24-26 พฤษภาคม 2555

*** กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และฝึกอบรมอาชีพ..ฟรี!!
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center วว.
โทร. 0 2577 9300
http://www.tistr.or.th/49tistr/ 

Download>> แผ่นพับหน้า1 | แผ่นพับหน้า2

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2555 รุ่นที่ 4

ขอให้ ศึกษาที่ออกปฎิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทุกคนเข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2555 รุ่นที่ 4 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00น. ถึงเวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีโดยพร้อมเพียงกัน
(งานสหกิจศึกษา)

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา 2/2554