เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาและแสดงผลงานทางด้านสหกิจศึกษา RT55

วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 10.10 น. – 12.00 น ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มทร. ธัญบุรี ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยจึงขอแรงอาสาสมัครไปช่วยกันจัดเตรียสถานที่รองรับผู้ประสบภัย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงงาน “ประกวดโครงงานสหกิจ-ศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1/2554”

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดโครงงานสหกิจ-ศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1/2554” ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ระหว่างวันที่ 6 -7 ตุลาคม พ.ศ.2554
Continue reading

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “ วันปัจฉิมนิเทศ + ประกวดโครงงานสหกิจ – วิทยาศาสตร์ดีเด่น ”

6 ตุลาคม 2554
8.00 น.     ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมวิทยบงกช
8.30 น.     พิธีเปิด ( คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

7 ตุลาคม 2554
15.00 น.     พิธีปิด +มอบรางวัล + มอบใบประกาศแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน
( 5 สาขาวิชา ฯ ประจำภาคการศึกษา 1 / 2554 )

กำหนดการรายงานตัว

การรายงานตัว

1. วันที่  3 ตุลาคม  2554 
รายงานตัว ห้องสหกิจ    SC 1216

2. วันที่ 6 – 7  ตุลาคม  2554
1.วิทยาการคอมพิวเตอร์   1806 ,1807
2.เทคโน
3.สถิติ   1901
4.คณิตศาสตร์   1910
5.เคมี  สโลป สถานบันวิจัยเคมี

3. รายงานผลจากสถานประกอบการ

4.ใบส่งตัว

ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา วิทยาศาสตร์ดีเด่นของนักศึกษา (1/2554)

โครงการ “ ประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2554 (วันปัจฉิมนิเทศและตัดสินผลการประกวดโครงงานสหกิจ – วิทยาศาสตร์ดีเด่น) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2554 สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 (เป็นทีมผู้ประกวด) ในวันรายงาน สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะประกวดโครงการต้องนำเสนอผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ในวันและเวลาเดียวกัน (6-7 ตุลาคม 2554 ณ สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด)
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฯ
ดาวน์โหลดกำหนดการ วันและเวลาโครงการฯ
Continue reading

ลงทะเบียนสหกิจศึกษา 1/2455

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบียนเพื่อออกสหกิจศึกษา 1/2455 ขอให้มาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ที่งานสหกิจศึกษา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับรางวัล จากการประกวด โครงการจุดประกายงานวิจัย

sci_22 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดการประกวด “จุดประกายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจุดประกายความคิดของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นการส้รางขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการประกวด “จุดประกายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล ดังนี้๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท เรื่อง ศึกษาสมบัติของเส้นใยน้ำผึ้งนาโนที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต โดยนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  ได้แก่ นางสาวสุมทรี นาคแท้ เป็นหัวหน้าโครงการ และนายศุภพสิษฐ์ โลหะ เป็นผู้ร่วมโครงการ โดยมีดร.นริศร์ บาลทิพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์อันชัญ หมวกงาม

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เรื่อง การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดความเผ็ดของพริก โดยนักศึกษาภาึควิชาเคมี ได้แก่ นางสาวหญิงไทย เกิดจันทึก เป็นหัวหน้าโครงการ และนางสาวสุทธิดา สากลวารี เป็นผู้ร่วมโครงการ โดยมีอาจารย์ปรีชา มันสลาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เรื่อง การศึกษาวัสดุที่เหมาะสำหรับเพาะเห็ดนางรมและเห็ดภูฐาน โดยนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่ นางสาวรสสุคนธ์ ศรีสุขใจ เป็นหัวหน้าโครงการ นางสาววาสนา อยู่มั่น นางสาวอุนิตย์ ผาจันทร์ และนางสาววิสาพัชร์ ศรีนาค เป็นผู้ร่วมโครงการ โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วันสหกิจไทย 6 มิถุนายน 2554

[nggallery id=2]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหญิงไทย เกิดจันทึก และนางสาวสุดธิดา สากลวารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

sci_15คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหญิงไทย เกิดจันทึก และนางสาวสุดธิดา สากลวารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการนำเสนอเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดความเผ็ดของพริก
Continue reading