การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระดับสาขาวิชา ณ ห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92648

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92484

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษาเป็นประธานเปิด ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 และห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92471

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษาเป็นประธานเปิด ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสโลป อาคารสถาบันวิจัยเคมี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92420

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษาเป็นประธานเปิด ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ST-1701 ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92206

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องห้อง ST-1813 ST-1814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92191

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92152

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91865

กิจกรรมระหว่างเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา “ฟิสิกส์ประยุกต์”

นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตตศาสตร์ จำนวน 1 คน
โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Department of Mathematics, Faculty of Science, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2562  ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นางสาววราภรณ์  กล่ำคำ   รหัสนักศึกษา 115910901059-8

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 3 คน
โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน วันที่13  มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน   2562

1. นายพสธร ฉวีวรณ์    รหัสนักศึกษา    115910903013-3
2. นางสาวกาญจนา ถุงเสน รหัสนักศึกษา    115910903043-0
3. นางสาวกุลณัฐเชียงอินทร์  รหัสนักศึกษา    115910903031-5

ภาควิชาเคมี 4 คน

1. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Institute of Technology, Kagawa College (NITKC) เมืองคากาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  6 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

นายอมรเทพ สนิทไชย รหัสนักศึกษา 115910902047-2

2. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Faculty of Engineering, Yamagata University, ยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์  รหัสนักศึกษา   115910902005-0

3. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน 13 มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน   2562

1. นางสาวนฤมล กิ่งสุขสันต์ รหัสนักศึกษา    115910902077-9
2. นางสาววราภรณ์ดาบุตร    รหัสนักศึกษา    115910902075-3

สาขาวิชาชีววิทยา 6 คน

1. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  1  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  28  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562

นางสาวนันท์นภัส  คำปาน   รหัสนักศึกษา 115910904088-4

2. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่างวันที่  30  มิถุนายน  2562  ถึง  วันที่  30  กันยายน 2562

1. นางสาวภัทรวดี  ชื่นเรือง         รหัสนักศึกษา   115910904102-3
2. นางสาวจุฑารัตน์  โชตนา         รหัสนักศึกษา   115910904014-0

3. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  28  กันยายน พ.ศ. 2562

1. นางสาวแสงเดือน  วัติวงษ์        รหัสนักศึกษา    115910904104-9
2. นางสาวซารีนา  ปานเจริญ        รหัสนักศึกษา    115910904065-2

4. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  1  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  28  เดือน  กันยายน พ.ศ.2562

นางสาวลภัสรดา  สุ่มมาตย์    รหัสนักศึกษา 115910904099-1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน

1. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน 13  มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน   2562

1. นางสาวชลลดาอินแฝง                   รหัสนักศึกษา    115910905047-9
2. นางสาวสุภาพรพันธ์ยา                    รหัสนักศึกษา    115910905001-6
3. นางสาวพิกุลทองกาญจนพิมาย          รหัสนักศึกษา    115910905076-8

2. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National  Institute of Technology, Kagawa College ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  5  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

1. นายเทพพิทักษ์  นันทนังกุล  รหัสนักศึกษา  115910905032-1
2. นายชนินทร์  รัตนโกสุม   รหัสนักศึกษา 115910905026-3

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 คน

โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน 13  มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน  2562

1. นายวีริศ  คุลีลัง                          รหัสนักศึกษา    115910906043-7
2. นายนนทกร  ภักดีไทย                รหัสนักศึกษา    115910906079-1
3. นายสุริยา  ม่วงแป้น                     รหัสนักศึกษา    115910906048-6

สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 คน

โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Department of Nanotechnology and Informatics, Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation, Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  18  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นายนนชวัช  วุฒิกุลธนโรจน์   รหัสนักศึกษา  115910908017-9