กิจกรรมระหว่างเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา “ฟิสิกส์ประยุกต์”

นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตตศาสตร์ จำนวน 1 คน
โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Department of Mathematics, Faculty of Science, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2562  ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นางสาววราภรณ์  กล่ำคำ   รหัสนักศึกษา 115910901059-8

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 3 คน
โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน วันที่13  มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน   2562

1. นายพสธร ฉวีวรณ์    รหัสนักศึกษา    115910903013-3
2. นางสาวกาญจนา ถุงเสน รหัสนักศึกษา    115910903043-0
3. นางสาวกุลณัฐเชียงอินทร์  รหัสนักศึกษา    115910903031-5

ภาควิชาเคมี 4 คน

1. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Institute of Technology, Kagawa College (NITKC) เมืองคากาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  6 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

นายอมรเทพ สนิทไชย รหัสนักศึกษา 115910902047-2

2. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Faculty of Engineering, Yamagata University, ยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์  รหัสนักศึกษา   115910902005-0

3. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน 13 มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน   2562

1. นางสาวนฤมล กิ่งสุขสันต์ รหัสนักศึกษา    115910902077-9
2. นางสาววราภรณ์ดาบุตร    รหัสนักศึกษา    115910902075-3

สาขาวิชาชีววิทยา 6 คน

1. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  1  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  28  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562

นางสาวนันท์นภัส  คำปาน   รหัสนักศึกษา 115910904088-4

2. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่างวันที่  30  มิถุนายน  2562  ถึง  วันที่  30  กันยายน 2562

1. นางสาวภัทรวดี  ชื่นเรือง         รหัสนักศึกษา   115910904102-3
2. นางสาวจุฑารัตน์  โชตนา         รหัสนักศึกษา   115910904014-0

3. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  28  กันยายน พ.ศ. 2562

1. นางสาวแสงเดือน  วัติวงษ์        รหัสนักศึกษา    115910904104-9
2. นางสาวซารีนา  ปานเจริญ        รหัสนักศึกษา    115910904065-2

4. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  1  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  28  เดือน  กันยายน พ.ศ.2562

นางสาวลภัสรดา  สุ่มมาตย์    รหัสนักศึกษา 115910904099-1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน

1. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน 13  มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน   2562

1. นางสาวชลลดาอินแฝง                   รหัสนักศึกษา    115910905047-9
2. นางสาวสุภาพรพันธ์ยา                    รหัสนักศึกษา    115910905001-6
3. นางสาวพิกุลทองกาญจนพิมาย          รหัสนักศึกษา    115910905076-8

2. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ National  Institute of Technology, Kagawa College ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  5  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

1. นายเทพพิทักษ์  นันทนังกุล  รหัสนักศึกษา  115910905032-1
2. นายชนินทร์  รัตนโกสุม   รหัสนักศึกษา 115910905026-3

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 คน

โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน 13  มิถุนายน  2562 ถึงวันที่  19 กันยายน  2562

1. นายวีริศ  คุลีลัง                          รหัสนักศึกษา    115910906043-7
2. นายนนทกร  ภักดีไทย                รหัสนักศึกษา    115910906079-1
3. นายสุริยา  ม่วงแป้น                     รหัสนักศึกษา    115910906048-6

สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 คน

โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Department of Nanotechnology and Informatics, Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation, Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  18  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นายนนชวัช  วุฒิกุลธนโรจน์   รหัสนักศึกษา  115910908017-9

 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

20190613coopsci_02นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 Continue reading

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง ST-1 701 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นประธานเปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77557

บริษัท เอสเอสแอนด์ซี เทคโนโลยี จำกัด เข้ารับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

20190611ssc_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท เอสเอสแอนด์ซี เทคโนโลยี จำกัด ในการพบปะนักศึกษาเพื่อรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 (เวลา 11.15-12.00 น.) ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77534

งานปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในการแนะนำแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77491

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน

20190610coopsci_06ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน ในวันที่ 10 มิถุนายน ณ ห้อง English Cafe’ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77470

 

การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผู้รับรางวัลดังนี้ 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน 
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 
2. รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรม 
นายภัทรพล นูมหันต์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 
3. รางวัลชมเชยประเภทนานาชาติ 
นายกรวัฎ เอนกนิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
นายสหรัฐ สุวรรณศิริ และนายชนกานต์ พรมอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาพโดย ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ และนางอิศมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75879

การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสารนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20190403coopsciผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสาร โดยมี ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประสานงานต่างประเทศในการส่ง นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung Univeristy (NPTU) ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75859

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยมีอาจารย์นิกร เทพทอง ในหัวข้อ TOEIC Part 1:Picture ลักษณะข้อสอบการฟังประกอบรูปภาพ ฝึกทำข้อสอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา