ปฏิทินโครงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาภาคเรียนที่ 1/2553
คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหตุ
28 ต.ค. 2552
-
31 ม.ค. 2553
- เยี่ยมชมสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา
- รวบรวมรายชื่อบริษัทและสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ส่วนงานสหกิจศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาต่างๆ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ เคมี )
12 ม.ค. 2553

29 ม.ค. 2553   
- ภาควิชาคัดเลือก / พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาตามแบบ สก 01
- ภาควิชา / สาขาวิชา รวบรวมเอกสาร สก 01(ผลการคัดเลือกนักศึกษา)   ส่งคืนงานสหกิจศึกษาภายใน วันที่ 29 ม.ค. 2553
- อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา ประจำสาขาวิชา ฯ
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
26 พ.ย. 2552
-
29 ม.ค. 2553   
- แนะแนวโครงการสหกิจศึกษา / สรุปขั้นตอนการเตรียมสหกิจศึกษา - ดำเนินงานโดยบุคลากรงานสหกิจศึกษา
29 ม.ค. 2553 - นักศึกษากรอกใบสมัครงาน (สก 03) และเลือกสถานประกอบการ   (หากไม่ทราบสถานประกอบการให้ว่างเว้นไว้ก่อน หรือติดต่อบุคลากรสหกิจศึกษา) - นักศึกษาสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนงานสหกิจศึกษา 
ห้อง sc1216
01 ก.พ. 2553

01 ก.ย. 2553   
- แผนกสหกิจศึกษาส่งในสมัครงาน (สก 03) ให้สถานประกอบการคัดเลือกจากหลักฐานที่แนบ - นักศึกษาติดตามข้อมูลได้ที่ส่วนงานสหกิจศึกษาหรือ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.sci.rmutt.ac.th/coop