ปฏิทินโครงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาภาคเรียนที่ 1/2554
คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหตุ
11 ต.ค. 2553
-
พ.ค. 2554
- เยี่ยมชมสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา
- รวบรวมรายชื่อบริษัทและสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ส่วนงานสหกิจศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาต่างๆ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ เคมี )
1 ส.ค. 2553

30 ก.ย. 2553
- ภาควิชาคัดเลือก / พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาตามแบบ สก 01
- ภาควิชา / สาขาวิชา รวบรวมเอกสาร สก 01(ผลการคัดเลือกนักศึกษา)   ส่งคืนงานสหกิจศึกษาภายใน วันที่ 30 กันยายน 2553
- อาจารย์ตัวแทนสหกิจศึกษา ประจำสาขาวิชา ฯ
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- หัวหน้าสาขา/ภาควิชา
6 ก.ย. 2553
-
15 ต.ค. 2553
- แนะแนวโครงการสหกิจศึกษา / สรุปขั้นตอนการเตรียมสหกิจศึกษา - ดำเนินงานโดยบุคลากรงานสหกิจศึกษา
6 ก.ย. 2553
-
30 ธ.ค. 2553
- นักศึกษากรอกใบสมัครงาน (สก 03) และเลือกสถานประกอบการ   (หากไม่ทราบสถานประกอบการให้ว่างเว้นไว้ก่อน หรือติดต่อบุคลากรสหกิจศึกษา) - นักศึกษาสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนงานสหกิจศึกษา 
ห้อง sc1216
6 ก.ย. 2553
-
30 ธ.ค. 2553
-งานสหกิจศึกษาส่งใบสมัครงาน (สก 03) ไปยังสถานประกอบการเพื่อคัดเลือกนักศึกษา   ตามหลักฐานที่แนบ - นักศึกษาติดตามข้อมูลได้ที่ส่วนงานสหกิจศึกษาหรือ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.sci.rmutt.ac.th/coop
15 ก.ย. 2553
-
1 มี.ค. 2554
- แจ้งผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการ - ให้ติดตามทาง www.sci.rmutt.ac.th/coop
16 ก.ย. 2553
-
1 มี.ค. 2554
- จัดอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขา - แจ้งให้สาขาวิชาทราบเมื่อตอบรับ นักศึกษาได้ 50% และ100%
พ.ค. 2554 - อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา - วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
มิ.ย. 2554
-
ก.ย. 2554
- ติดตามการนิเทศนักศึกษาสหกิจ ฯ ของอาจารย์ผู้นิเทศ แต่ละสาขาวิชา - ส่งเอกสารที่คุณพรพรณ ทุกครั้งที่นิเทศ