1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
                            (Bachelor of Science Mathematics)
             
             2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี
                            (Bachelor of Science Chemistry)
             
             3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีววิทยา
                            (Bachelor of Science Biology)

             4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                            (Bachelor of Science Computer Technology)

             5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
                            (Bachelor of Science  Applied Physics)

             6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                            (Bachelor of Science  Computer Science)

             7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสถิติประยุกต์
                            (Bachelor of Science  Applied Physics)