คู่มือสหกิจศึกษา
Download
01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๐๑)
Download
02 แบบเสนองานสหกิจศึกษา (สก-๐๒)
Download
03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (สก-๐๓) Download
04 ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ (สก-๐๔) Download
05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๐๕) Download
06 สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน (สก-๐๖) Download
07 แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน (สก-๐๗) Download
08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-๐๘) Download
09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-๐๙) Download
10 แบบแจ้งการออกนิเทศ (สก-๑๐) Download
11 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๑๒)  Download
12 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (สก-๑๓)  Download
13 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๑๔)  Download
14 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน (สก-๑๕) Download
15 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ (สก-๑๖)  Download
16 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษา สหกิจศึกษา  Download
17 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  Download
18 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน Download
19 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Download