ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ว่องไว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


ดร.มรกต พุทธกาล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี


อาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีีดร.อนันต์ บุญปาน
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี


อาจารย์อลงกต สุวรรณมณี
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์


อาจารย์ธีระ งามสันติกุล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธา ศิริกูล
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
หัวหน้าสาขาสถิติประยุกต์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา
หัวหน้าภาควิชาเคมี


ดร.ดลนภา แก้วภา์
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา


ดร.นริศร์ บาลทิพย์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
หัวหน้างานสหกิจศึกษา