ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
หัวหน้างานสหกิจศึกษา


นางสาวพรพรรณ ยาใจ
เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา


นางอิสมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา