-นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อนักศึกษาผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตรนั้นและมีเวลาศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
    - มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี และ 3.00 ในระดับบัญฑิตศึกษา
    - ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยภาควิชา / สาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะ / วิทยาลัยกำหนด
   - ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
    - มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยหรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา

หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
    - ติดตามข่าวสารการจัดหางานและประสานกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาตลอดเวลา
    - ต้องผ่านการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมครบถ้วน ตามที่สำนักสหกิจศึกษาประจำคณะ / วิทยาลัย กำหนด
    - ต้องไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว บัตรประจำตัวนักศึกษาคำแนะนำของสถานประกอบการ และคู่มือสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
    - ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา อย่างเต็มกำลังความสามารถ
   - ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ หลีกเลี่ยงการทำเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการ ทุกกรณี
  - ประสานงานกับสำนักสหกิจศึกษาประจำคณะ / วิทยาลัย เพื่อติดต่อส่งเอกสารตามกำหนดเวลาและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเอง กับสำนักสหกิจศึกษาประจำคณะ / วิทยาลัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณสถานประกอบการ
   - หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาโดยทันที
  - หมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
   - ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน
   - เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักรทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจในตนเองมาขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
   - ได้พบกับปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงในการทำงาน และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง
   - ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานเนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
   - เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูลการทำงานภายในสถานประกอบการ (Communication Skill)
   - สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้ทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
   - สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงาน และมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนที่สำเร็จการศึกษา