Monthly Archive: พฤษภาคม 2018

พ.ค.
31

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

20180531sciaward_74

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/65667 Share

พ.ค.
31

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

20180531scicontest_22

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 มีการนำเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวดดังนี้ 1. กลุ่มคณิตศาสตร์ 2. กลุ่มคอมพิวเตอร์ 3. กลุ่มเคมี 4. กลุ่มชีววิทยา 5. กลุ่มฟิสิกส์ 6. กลุ่มสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/65866 Share

พ.ค.
31

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

20180531sci_106

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน มีนักศึกษาจาก 14 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 51 ทีม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65610 Share

พ.ค.
31

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

banner31-05-61

Share

พ.ค.
31

ประกาศ ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

31-05-61Chem

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง   ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตามที่ได้มีประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงวันที่  1 พฤษภาคม  2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ) ไปแล้ว นั้น บัดนี้  การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามรายชื่อดังเอกสารแนบ Share

พ.ค.
30

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์

20180530Physics_24

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการต้อนรับคณาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65560 Share

พ.ค.
29

แผ่นพับแนวปฏิบัติที่ดี ประเด็นการจัดการความรู้ 2560

แผ่นพัยKM

Share

พ.ค.
28

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

banner28-05-61

 สถานที่จัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่ม ชั้น ห้อง กลุ่มคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ST-1308 กลุ่มชีววิทยา ชั้น 5 ห้อง ST-1501 กลุ่มเคมี ชั้น 6 ห้อง ST-1601 กลุ่มฟิสิกส์ ชั้น 7 ห้อง ST-1701 กลุ่มสถิติประยุกต์ ชั้น 9 ห้อง ST-1901 กลุ่มคณิตศาสตร์ ชั้น 9 ห้อง ST-1 906 กลุ่มคณิตศาสตร์ (ห้อง ST-1 …

Continue reading »

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ครั้งที่ 4

20180508KM_02

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66333   Share

พ.ค.
25

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

20180525sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นวันดำเนินการ Big cleaning Day และวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นวันคณะกรรมการเข้าตรวจพื้นที่ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65446 Share

Older posts «