Monthly Archive: มิถุนายน 2018

มิ.ย.
28

เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB

Fab-Lab

ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB จำนวน 15 โรงเรียน 1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 3. โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก 4. โรงเรียนธัญรัตน์ 5. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 6. โรงเรียนมัธยมวัดเขียนเขต 7. โรงเรียนปทุมวิไล 8. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 9. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 11. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 12. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 13. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 14. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี …

Continue reading »

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.wanthanee

Share

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

congratulation-kamonrat

Share

มิ.ย.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

STEM-KM

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับที่ 1”  จากการประกวดการนำเสนอแนวการปฏิบัติที่ดี จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้แทนกลุ่ม คือ ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ เข้าร่วมส่งผลงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะฯ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนฟินแลนด์โมเดลกับการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66606 Share

มิ.ย.
22

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ

20180622jobsci

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ Share

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20180621sarBio_57

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา และผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66641 Share

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

20180621sarChem_24

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้วกรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66618   Share

มิ.ย.
20

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย (สอนเขียนโปรแกรม)

comsciandmath

Share

มิ.ย.
19

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2560

bannerKM60

Share

มิ.ย.
19

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

anniversary2018

Share

มิ.ย.
15

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

regis1-2018

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน) วันที่ 18-19 มิ.ย. 61 ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ     Share

มิ.ย.
15

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

calendar61

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายการ ภาคการศึกษา 1/2561 2/2561 ฤดูร้อน/2561 ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB 18 – 19 มิ.ย. 61 19 – 20 พ.ย. 61 1 – 7 เม.ย. 62 เปิดภาคการศึกษา 23 มิ.ย. 61 24 พ.ย. 61 6 เม.ย. 62 เพิ่มรายวิขา 26 มิ.ย. …

Continue reading »

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

20180614stat_09

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์สมสมัย เจริญสุข ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66567 Share

มิ.ย.
14

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

20180614sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทฐานะของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงทราบข้อมูลบริการ สวัสดิการ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ ของคณะแก่นักศึกษาใหม่ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66512 Share

มิ.ย.
14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5.5 รับตรงอิสระ

TCAS5.5RMUTT

Share

Older posts «

Page 1 of 3123