Daily Archive: มิถุนายน 8, 2018

มิ.ย.
08

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

20180608STEM_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิทย์สร้างคน” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66461 Share

มิ.ย.
08

การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในงานวิทย์สร้างคน วิทย์ช่วยคน วิทย์เสริมแกร่ง ของสวทช.

20180608STEM_10

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมผลงานวิชาการระดับชาติของตัวแทนนักศึกษาสะเต็มศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการนำเสนอผลงานต้นแบบต่อ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานวิทย์สร้างคน วิทย์ช่วยคน วิทย์เสริมแกร่ง ของสวทช. ​จำนวน​ 2 ผลงาน คือเครื่องแยกขยะ และระบบควบคุมตู้ยา โดยมี ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และนายพลวัฒน์ จินตนาภรณ์เป็นที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66442 Share

มิ.ย.
08

การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึักษา 1/2561

20180608coopsci_02

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึักษา 1/2561 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66343 Share