Daily Archive: มิถุนายน 22, 2018

มิ.ย.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

STEM-KM

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับที่ 1”  จากการประกวดการนำเสนอแนวการปฏิบัติที่ดี จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้แทนกลุ่ม คือ ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ เข้าร่วมส่งผลงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะฯ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนฟินแลนด์โมเดลกับการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66606 Share

มิ.ย.
22

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ

20180622jobsci

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ Share