Monthly Archive: มิถุนายน 2018

มิ.ย.
09

การติดตามผลการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการค่ายอิกคิวซัง

20180609STEM_07

คณะกรรมการสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้นำนักศึกษาของคณะฯ ​มาติดตามผลการพัฒนา​โครงงานสิ่งประดิษฐ์​ ในโครงการค่ายอิกคิว​ซัง​ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีของสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ​ STEM Education เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ่โรงเรียนวัดไผ่ดำ ตำบลทองเอน อำเภออินท์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66433 Share

มิ.ย.
08

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

20180608STEM_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิทย์สร้างคน” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66461 Share

มิ.ย.
08

การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในงานวิทย์สร้างคน วิทย์ช่วยคน วิทย์เสริมแกร่ง ของสวทช.

20180608STEM_10

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมผลงานวิชาการระดับชาติของตัวแทนนักศึกษาสะเต็มศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการนำเสนอผลงานต้นแบบต่อ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานวิทย์สร้างคน วิทย์ช่วยคน วิทย์เสริมแกร่ง ของสวทช. ​จำนวน​ 2 ผลงาน คือเครื่องแยกขยะ และระบบควบคุมตู้ยา โดยมี ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และนายพลวัฒน์ จินตนาภรณ์เป็นที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66442 Share

มิ.ย.
08

การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึักษา 1/2561

20180608coopsci_02

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึักษา 1/2561 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66343 Share

มิ.ย.
07

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี

20180607coopchem

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST2-1207 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66074 Share

มิ.ย.
07

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561

20180607coopsci_84

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66018 Share

มิ.ย.
06

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี

20180606chem_03

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66276 Share

มิ.ย.
05

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี

20180605chem_11

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66089 Share

มิ.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี

20180605Chem

Share

มิ.ย.
05

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

innovation2018

เอกสารดาวน์โหลด Share

Older posts «

» Newer posts