Monthly Archive: กรกฎาคม 2018

ก.ค.
31

ผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Share

ก.ค.
31

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

20180831sci_137

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69149 Share

ก.ค.
24

กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20180724comsci_02

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้ เข้าใจวิถีพุทธ ตลอดจนที่มาและความสำคัญของการถวายเทียนจำนำพรรษาตามหลักพระพุทธศาสนา รวมถึงการปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการเป็นนักคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ ถวายเทียนจำนำพรรษา การปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง “จริยธรรมนำชีวิต” โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหว่านบุญ จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67757 Share

ก.ค.
19

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

20180719sci_147

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักวิจัยดีเด่น อาจารย์ และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 19กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66674 Share

ก.ค.
18

โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ Routine to Research

20180718sci_18

บุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมโครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ Routine to Research (R2R) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66873 Share

ก.ค.
18

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาดูงานของคณาจารย์จากภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ National Pingtung University

20180718chem_51

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาดูงานของคณาจารย์จากภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ National Pingtung University เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67820 Share

ก.ค.
18

แนะนำบุคลากรคนใหม่ปรจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Taweelap

Share

ก.ค.
13

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Share

ก.ค.
13

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็น กรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

Watcharapong-Committee2018

Share

ก.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา

youngRMUTTChem2018

Share

Older posts «