Daily Archive: กรกฎาคม 4, 2018

ก.ค.
04

พิธีลงนามความร่วมมือกับ CHIKITSAK SAMUHA’S Patkar-Varde College

20180704MOU_77

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับ Prof. Dr. G.V.Pandit Prof. Dr Mala Kharkar จาก S.S. & L.S. Patkar College of Arts & Science , and V.P. Varde College of Commerce & Economics ประเทศอินเดีย ในพิธีลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เรื่องการทำงานวิจัยร่วมกัน และการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับนักศึกษาจำนวน 2 ทุน ผ่านทางช่องทางรัฐบาลอินเดีย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม …

Continue reading »

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

Share

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

Share

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

Share

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

Share

ก.ค.
04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วย MOOC (Massive Open Online Courses)”

20180704MOOC_74

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วย MOOC (Massive Open Online Courses)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด แซ่หลี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ST-1814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67644 Share

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

RT2018 (1)

Share

ก.ค.
04

บรรยากาศพิธีมอบโล่รางวัลในงาน “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61″

20180704RT_37

คณาจารย์ และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่รางวัล ในงาน Open House “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61″ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67605 Share

ก.ค.
04

นิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Open House 2561

20180704RT_12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education ในงาน Open House “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61″ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ๊ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67544 Share

ก.ค.
04

ขอเชิญคณาจารย์เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์)

Vote2018

Share