Monthly Archive: กันยายน 2018

ก.ย.
13

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว ค่ายอิคคิวซัง ๑

20180912sci_30

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคกลาง ค่ายอิคคิวซัง ๑ หัวข้อ “การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด KidBright” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณร โรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนปริยัติธรรมวัดโบสถ์อินทร์บุรี ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ห้อง ST-1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69523 Share

ก.ย.
12

โครงการอบรมการใช้เครื่อง GC MS

20180910bio_07

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้เครื่อง GC MS ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโทระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2561  โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิเชฐ กีรติพลกุล Application Advisor Analytical Product ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69623 Share

ก.ย.
08

โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” และ “การใช้ชีวิตในต่างแดน”

20180908uii_18

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” และ “การใช้ชีวิตในต่างแดน” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ของ University Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69502 Share

ก.ย.
07

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

job0907

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้มีประกาศลงวันที่ 7 สิงหาคม  2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ในวันที่  7 กันยายน   2561 นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ดังต่อไปนี้ Share

ก.ย.
07

แบบภาระงานของอาจารย์ สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

workloadsci2018

Name Size Hits แบบภาระงานของอาจารย์ สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 45.6 KiB 498 Share

ก.ย.
06

โครงการขับเคลื่อนศิษย์เก่า ก้าวสู่สังคมดิจิทัล มทร.ธัญบุรี

IC3

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน และในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทางระบบออนไลน์ http://regtraining.rmutt.ac.th:8080/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2549 3085 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0 2549 3025 Share

ก.ย.
05

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180905sci_06

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อนผู้ช่วยอธิการบดีมาให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้คำแนะนำในการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการจัดทำ MOOCs เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69459 Share

ก.ย.
05

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

Jobbio2018

Share

ก.ย.
03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20180903jobsci

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Share

» Newer posts