Daily Archive: ตุลาคม 1, 2018

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา

OAM_SD

Share

ต.ค.
01

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

20181001sci_22

งานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69942 Share

ต.ค.
01

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดูงานบริษัท Aware Corporation Ltd.

20181001comsci_06

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูงานบริษัท Aware Corporation Ltd. และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ Development Software และการ Testing Software เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ บริษัท Aware Corporation Ltd., ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70676 Share