Daily Archive: ตุลาคม 5, 2018

ต.ค.
05

การประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

20181005sci_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561ณ ห้อง ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70046 Share

ต.ค.
05

กิจกรรมแนะแนวการกรอกเอกสาร(สก.) นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181005coopsci_21

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะนำการกรอกเอกสาร(สก.)รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีอาสาสมัครมาแนะนำในการรับสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเข้ามูลนิธิ World Camp ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70548 Share

ต.ค.
05

โครงการปัจฉิมและประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสาขา

20181005coopsci

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสาขา โดยมีการแสดงเต้น The Righteous Star รับชมวิดีทัศน์แนะนำ IYF การแสดงวัฒนธรรมอินเดีย และวิดีทัศน์แนะนำ World Camp ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70237 Share

ต.ค.
05

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์

20181005ITE_24

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย กับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70569 Share