Daily Archive: ตุลาคม 26, 2018

ต.ค.
26

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนแบบ STEM

20181125STEM_11

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม หรือ วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา  และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่าง ๆ ซึ่งใช้กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ เน้นให้สามเณรนักเรียน เรียนรู้แบบ STEM โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นพี่เลี้ยงในการถวายความรู้ให้กับสามเณร นำโดย ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71112 Share