Monthly Archive: พฤศจิกายน 2018

พ.ย.
29

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

20181129graduate

  Share

พ.ย.
29

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563

budget2019

Share

พ.ย.
28

อบรมความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการขั้นต้น

20181128sci_14

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการขั้นต้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71848 Share

พ.ย.
28

แบบฟอร์มการจัดทำ Value Chain : ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง ของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปี 2560-2562

valuechainsci

Share

พ.ย.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

20181127Apex_16

นายประวิทย์ ฉายแสง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. เข้าพบ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม และอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อหารือการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา และพิจารณาการร่างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71828 Share

พ.ย.
27

การประชุมหารือเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory)

20181127sci_04

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71791 Share

พ.ย.
26

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181126sci

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST- 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71768 Share

พ.ย.
26

กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

Soldier2018

กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) เป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2536 – 2540 (อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์) ที่เคยยื่นขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิมมาแล้ว และย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 รอบเช้า 08.30 – 11.00 น. / รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา …

Continue reading »

พ.ย.
26

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ Share

พ.ย.
24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงนิทรรศการขับเลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

20181123FABLAB_15

ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา ไปแสดงนิทรรศการขับเลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ SIAM SQUARE โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน3 ชิ้นจาก STEM Lab & MAKER SPACE คือ ต้นแบบแขนกลขนาดเล็ก ต้นแบบแขนกลอัตโนมัติต้นทุนต่ำและเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้นทุนต่ำ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมฯ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71404 Share

Older posts «