Daily Archive: พฤศจิกายน 15, 2018

พ.ย.
15

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางการศึกษากับ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ และ บริษัท ศูนย์พยาบาลพิเศษดวงใจ จำกัด

20181115sci_41

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางการศึกษากับ โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ และ บริษัท ศูนย์พยาบาลพิเศษดวงใจ จำกัด โดยมี ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการของทั้ง 2 สถาบัน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องบัวหลวง 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการพัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและจัดอบรมระยะสั้นในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและหลักสูตรการฟื้นฟูผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะได้ไปประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในปัจจุบัน รวมถึงเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานอื่น …

Continue reading »

พ.ย.
15

โครงการประกวดและคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาระดับคณะ ประจำภาคการศึกษาที่1/2561

20181115coopsci_36

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานโครงการประกวดและคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาระดับคณะ ประจำภาคการศึกษาที่1/2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนคณะฯ ในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71461 Share