Daily Archive: พฤศจิกายน 18, 2018

พ.ย.
18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน วัดแก้วพิจิตร จ.ปราจีนบุรี

20181117sci_03

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70911 Share