Monthly Archive: มีนาคม 2019

มี.ค.
29

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

regis3-61

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน) วันที่ 1-7 เมษายน 2562 Share

มี.ค.
29

นำเสนอโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาโครงงานด้านเคมี 2

20180329Chem_09

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดสอบนำเสนอโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาโครงงานด้านเคมี 2 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง ST1 307 และ ST1 308 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82690   Share

มี.ค.
28

โครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste”

20190328Sci Zero Waste_04

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste” ซึ่งเป็นโครงการที่คณะฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75664 Share

มี.ค.
28

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำเสนอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

20180328IT_09

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST-1304 และ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82721 Share

มี.ค.
25

การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)”

20190325NAC2019_14

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “NAC2019” ประชุมวิชาการประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (25 มีนาคม 2562) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with …

Continue reading »

มี.ค.
20

ขอแสดงความยินดี นายชยาพล มหาจันทร์ ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 10 จากการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)

Mos2019

Share

มี.ค.
20

กิจกรรม English Cafe’

20180320Engcafe_05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีห้อง English Cafe เพื่อเปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สนใจพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยมีการเริ่มกิจกรรม English Cafe’ ให้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี โดยผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศษฐพงศ์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82735 Share

มี.ค.
20

English Cafe’ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

English cafe

Share

มี.ค.
19

อบรมการใช้เครื่อง real time PCR จากบริษัท กิฟไทย จำกัด

20190320bio_05

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางบริษัท กิฟไทย จำกัด ได้เข้ามานำเสนอเครื่อง real time PCR แบบขนาดพกพา และได้แสดงการใช้งานของเครื่อง โดยการอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมฟังการบรรยาย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75602 Share

มี.ค.
18

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลลำดับที่ 10 จากการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)

MOS TH1

  ขอแสดงความยินดี นายชยาพล มหาจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลลำดับที่ 10 จากการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH) ณ มทร.กรุงเทพฯ Share

Older posts «