Daily Archive: มีนาคม 15, 2019

มี.ค.
15

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

มี.ค.
15

ประชุมกับบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer

20190315IT

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer ซึ่งจะจัดอบรมรุ่นแรก ในวันที่ 1-12 เมษายน 2562 นี้ เพื่อสร้างนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพผู้ดูแลระบบและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server Admin.) …

Continue reading »

มี.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT)

20190315comsci_125

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT) ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “BIG DATA การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่” โดย ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์สุรสิทธิ์ จรัสเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน หัวข้อ “GAME DESIGN TECHNIQUE: DEPTH VS COMPLEXITY” โดยอาจารย์สรวิชญ์ โมกขาว อาจารย์โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

Continue reading »

มี.ค.
15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

20190315TQR_40

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Qualifications Register) ระยะที่ 2 ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning outcome และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา Curriculum Mapping ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST-1 308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75277 Share