Monthly Archive: เมษายน 2019

เม.ย.
29

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Graduate29042562

Share

เม.ย.
29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

29-04-62sci

Share

เม.ย.
28

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190424Janthaburi_64

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งโครงการย่อย คือ การอบรมการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการอบรมพัฒนาภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75951 Share

เม.ย.
28

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยคุณภาพการผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

20190427sci_24

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยคุณภาพการผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในวันที่ที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยสาขาชีววิทยาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77009 Share

เม.ย.
22

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2561

40134

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมปิดภาคเรียนที่2/2561 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75940 Share

เม.ย.
22

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

NameList2019

Share

เม.ย.
17

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

geneva

Share

เม.ย.
13

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวันตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ThaiResearch62

Share

เม.ย.
06

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อฯ TCAS 2 โควตา

20190406TCAS_36

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2) ระบบโควตา ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77038 Share

เม.ย.
05

โครงการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และวีธีการที่ดีในการผลิต Good Manufacturing Practices (GMP) และ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) รุ่นที่2

20190404Bio_05

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และวีธีการที่ดีในการผลิต Good Manufacturing Practices (GMP) และ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) รุ่นที่2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยบริษัท Food Science And Technology Association of Thailand (FoSTAT) ในวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ห้อง ST-1 501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

Older posts «