Daily Archive: เมษายน 1, 2019

เม.ย.
01

สอบสมรรถนะนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20190401IT_04

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะนักศึกษาของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้อง ST- 1801 (ทฤษฎี) ห้องST-1809 (ปฏิบัติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75927 Share

เม.ย.
01

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

Admission to doctoral and masters degrees

ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แผน ก  แบบ ก 1) และ (แผน ก  แบบ ก 2) – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ) – แขนงวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี – แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ) – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.grad.rmutt.ac.th/?p=6102 Share