Daily Archive: เมษายน 2, 2019

เม.ย.
02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

20190401sci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75898 Share

เม.ย.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

jobsci20190402

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ  วุฒิปริญญาตรี  จำนวน  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา เพศชาย/เพศหญิง หากแป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความรู้สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ถ้ามีประสบการณ์ด้านการจัดทำเว็บไซต์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร สำเนาหลักฐานการศึกษา     3  ฉบับ …

Continue reading »