Daily Archive: เมษายน 4, 2019

เม.ย.
04

โครงการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)​

20190403physicsTECH

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)​ โดยมี ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ ทองน้ำ ประธานหลักสูตร กศ.บ.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว หัวหน้าภาควิชาการศึกษา มทร.ธัญบุรี และ รศ.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75837 Share

เม.ย.
04

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด

20190403physics

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ คุณเจษฏา รัศมิภูติ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด คุณสืบตระกูล บินเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เข็มเหล็ก นนทบุรี จำกัด ในการหารือ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร “เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด” ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา …

Continue reading »