Monthly Archive: พฤษภาคม 2019

พ.ค.
30

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS4 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

TCAS4

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=10916 Share

พ.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562

Re

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HmzUPmZK3Q0hvzNlJaBevDikqOOCSfIi/view Share

พ.ค.
30

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2562

safe_image

Share

พ.ค.
30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)มาใช้ในการประกันคุณภาพ ระยะที่3

201905230EdPEx_05

คณบดี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)มาใช้ในการประกันคุณภาพ ระยะที่3 ณ ห้อง smart classroom ชั้น4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ภาพจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77415 Share

พ.ค.
30

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20190506

Share

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.Jularak2019

Share

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

wanthanee

  Share

พ.ค.
29

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา

20190527sci_12

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77422 ภาพโดยกองพัฒนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี Share

พ.ค.
28

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life)

20190528CEERD

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Centre of Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งต่อยอดผลงานจากการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 นอกจากนั้นได้รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น …

Continue reading »

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20190528stat_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี นางสาวณัฏฐ์ บุญด้วง จากบริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายเกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77149   Share

Older posts «