Daily Archive: พฤษภาคม 14, 2019

พ.ค.
14

โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

20190514sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามวิชาชีพที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยสู่ห้องปฏิบัติการตามระบบ ESPReL โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และทีมงาน มาบรรยายในห้วข้อ “นโยบายและการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” และ รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPReL Checklist มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2667-2558) ในการนี้ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ …

Continue reading »

พ.ค.
14

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2562

848x410 ปฐม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00-18.00 น.  Share

พ.ค.
14

ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

??????????????????

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมผู้ปกครอง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share