Daily Archive: พฤษภาคม 17, 2019

พ.ค.
17

การเจรจาความความมือด้านวิชาการและวิจัยกับ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

20190521Chem_12

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมอาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Chaoyang Li จาก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76745 Share

พ.ค.
17

การประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ

20190517sci

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการพัฒนาตามโครงการฯ โดยมีนางสาวสุมนา ปานสมุทร และ Dr.Bradley A. Corbett จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเสนอข้อมูล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76697 Share