Monthly Archive: มิถุนายน 2019

มิ.ย.
28

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562

20190627sci

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79927 Share

มิ.ย.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

20190627Physics_30

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที ดร.ปรีดา พัชรมณีปกรณ์ ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว และ ดร.รสริน เจิมไธสง มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79856 Share

มิ.ย.
28

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20190627bio

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ และผศ.อังคณา ธนกัญญา กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79831 Share

มิ.ย.
27

การประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

20190626sci

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79882 Share

มิ.ย.
26

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

ไหว้ครู2019

Share

มิ.ย.
26

ขั้นตอนการใช้งานระบบงานทะเบียน

เข้าระบบ62-01-1024x563

Share

มิ.ย.
26

แจ้งสำเร็จการศึกษา/ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และUpload รูปถ่ายบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งสำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต-และUpload-รูปถ่ายบัณฑิต-01-1-1024x563

คลิก ดาวโหลดคู่มือแจ้งสำเร็จการศึกษา/ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และUpload รูปถ่ายบัณฑิต Share

มิ.ย.
25

โครงการ Thailand Digital Young Talent 2019

20180624depa_03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ภายใต้โครงการ Thailand Digital Young Talent 2019 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยโครงการ TYT 2019 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการพัฒนา High Skill Manpower ด้านดิจิทัลของประเทศ โดยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน เพื่อไปทำงานจริงกับบริษัท ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของบริษัทฯ ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ทดลองใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมากับงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียนและทำงาน และมีโอกาศได้ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

มิ.ย.
25

ประชุมคณะกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st RMUTT on Food Innovation and Smart Farm International Conference (FISF)

20180624FISF_03

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธา่นในการประชุมคณะกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st RMUTT on Food Innovation and Smart Farm International Conference (FISF) ในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79691   Share

มิ.ย.
24

ประกาศรายชื่อ การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

bannername-innovation2019

Share

Older posts «