Daily Archive: มิถุนายน 13, 2019

มิ.ย.
13

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย​

20190610FabLab_04

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย​ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Febrication Lab ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการ และผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78005 Share

มิ.ย.
13

การประชุมเรื่องความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Oracle Academy

20190613sci_27

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Oracle Academy ระหว่างมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77796 Share

มิ.ย.
13

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

20190613sci

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทฐานะของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงทราบข้อมูลบริการ สวัสดิการ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ ของคณะแก่นักศึกษาใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77729 Share

มิ.ย.
13

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20190612graduate

Share