Daily Archive: กรกฎาคม 3, 2019

ก.ค.
03

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการ The First Global inclusive Leadership Week in China and Thailand

20180703sci_08

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการ The First Global inclusive Leadership Week in China and Thailand ระยะที่ 1 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2562 ณ เมือง Zhenjiang สาธารณรัฐประชาชนจีน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81016 Share