Daily Archive: กรกฎาคม 8, 2019

ก.ค.
08

โครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

20190704sci_120

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9 โดยแบ่งเป็นกลุ่มการประกวด 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม STEM กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ และกลุ่มคณิตศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/80670 Share

ก.ค.
08

กิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562

20180708Chem_18

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับวิชาชีพเคมี ชีวิตประสบการณ์การเรียนการทำงาน การสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า 5 ท่าน คือ คุณศุภวัฒน์ วาจาเกียรติ คุณทัศนพร อริยสุนทร คุณกรวิท ปัตตาจิตต์ คุณกฤษฏิญา พรหมจันทร์ และ คุณธิดารัตน์ เหล่าชัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

ก.ค.
08

โครงการอบรมความปลอดภัยและหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8

20180708Bio_16

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยและหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ โดยในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ เป็นการสอนปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีความจำเป็นในภาคสาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งสิ้น 8 ฐาน 8 เครื่องมือ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82194 Share

ก.ค.
08

ประกาศผลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

bannerReward-innovation2019

Share