Daily Archive: กรกฎาคม 15, 2019

ก.ค.
15

ต้อนรับประธานที่ปรึกษา Chinese Abroad Study Center (CASC) ในการเจรจาเรื่องการออกฝึกสหกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน

20180715mou

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ Mr.Huang Chunshen ประธานที่ปรึกษา Chinese Abroad Study Center (CASC) พูดคุยเรื่องการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ การจัดทำหลักสูตรความร่วมมือ รวมถึงการให้นักศึกษาได้มีโอกาศเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เสริมความรู้นอกจากภาษาอังกฤษ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81371 Share

ก.ค.
15

การสอบหัวข้อและวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

20190712graduateDatasci

Share

ก.ค.
15

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20190712graduateAppchem

Share

ก.ค.
15

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562

20180713Physics

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81359 Share

ก.ค.
15

ทำบุญสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2562

20180713Physics

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีทำบุญสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81307 Share

ก.ค.
15

กิจกรรม RMUTT FRESHY DAY 2019

20180713FreshyDay_35

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม RMUTT FRESHY DAY 2019 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81139 Share