Daily Archive: กรกฎาคม 18, 2019

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20190718Math_38

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กอบกุล ปราบประชา ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู ดร.อัมริสา จันทนะศิริ ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ์ และ ดร.รสริน เจิมไธสง มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81582 Share

ก.ค.
18

ระบบจัดการข้อมูลการประเมินผลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190718PEIMS

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง ระบบจัดการข้อมูลการประเมินผลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81537 Share

ก.ค.
18

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

20190718MOU

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับนายพงศธร จันทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านห้องปฏิบัติการ และทีมผู้บริหารจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ในวันที่ 18 กรกฎาคม …

Continue reading »

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20190717comsci_19

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ และคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81441 Share

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

20190717Datasci

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81423 Share