Admin

Author's details

Date registered: 08/12/2012

Latest posts

  1. อี-เลิร์นนิ่งพร้อมแล้ว “ราม-มสธ.” เปิดสอนเต็มสูบ — 09/03/2013
  2. พัฒนาอี-เลิร์นนิ่งใหญ่สุดในโลก — 09/03/2013
  3. ฟูจิสึใช้ E-Learning สู้วิกฤตเศรษฐกิจ — 09/03/2013
  4. จุฬาฯออนไลน์เปิด ป.ตรีไอที — 09/03/2013
  5. การประมวลข่าวสารของมนุษย์ — 15/02/2013

Author's posts listings

มี.ค. 09

พัฒนาอี-เลิร์นนิ่งใหญ่สุดในโลก

บริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย แจ้งว่า บริษัท ซัน ไมโครซีสเต็มส์ และบริษัท อโดบี ซีสเต็มส์ ได้ร่วมลงทุนมูลค่านับล้านเหรียญ สหรัฐกับซิสโก้ ซีสเต็มส์ เพื่อขยายหลักสูตร Cisco Networking Academy Progran ให้เป็น หลักสูตร อี- เลิร์นนิ่งด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก รองรับผู้เข้าอบรมที่คาดว่าเฉพาะประเทศสหรัฐเพียงประเทศเดียวจะมีถึงกว่า 4 แสนคน หลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ในการบริหาร และจัดการกับระบบเครือข่ายในองค์กรของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Page 2 of 2212345...1020...Last »